เตรียมตัวก่อนเที่ยวบราซิล

ประเทศบราซิลมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก เท่า ๆ กับสหรัฐฯ มีประชากรประมาณ 190ล้านคน แบ่งเป็น 26 รัฐ กับ 1 เขตนครหลวง เมืองสำคัญในบราซิล ได้แก่ กรุงบราซิเลีย (เมืองหลวง) นครเซาเปาลู (ศูนย์กลางทางธุรกิจ/การค้า และที่ตั้งโรงงานต่าง ๆ) และนครรีโอเดจาเนโร (เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง) เป็นต้น
– ภาษาราชการ คือ ภาษาโปรตุเกส คนบราซิลส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลย ฉะนั้น ผู้ที่จะเดินทางมาบราซิลควรหาคู่มือภาษาโปรตุเกสพื้นฐานไว้ในกรณีที่ต้องสื่อสารกับคนท้องถิ่น
– หน่วยเงินตราที่ใช้ในบราซิล คือ เฮอัล (อัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับประมาณ 2.20 เฮอัล) นักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลเฮอัล ได้ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ โรงแรม ธนาคาร และร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา(casa de câmbio)การใช้บัตรเครดิตเป็นที่ยอมรับตามโรงแรม ภัตตาคาร และห้างสรรพสินค้าทั่วไป
สภาพทั่วไปของกรุงบราซิเลีย
– กรุงบราซิเลียเป็นเมืองหลวงของบราซิลตั้งแต่ ปี 1960 มีขนาดประมาณ 5,800ตร.กม. จำนวนประชากรประมาณ 2.5ล้านคน เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการต่าง ๆ รวมถึงทำเนียบประธานาธิบดี และรัฐสภา มีชื่อเสียงเรื่องสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งออกแบบโดย Oscar Niemeyer สถาปนิกชื่อดังชาวบราซิล ระบบ รถโดยสารสาธารณะ รวมถึงรถไฟใต้ติดยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ สถานที่ต่าง ๆ กระจายอยู่ในบริเวณกว้าง จึงจำเป็นต้องใช้รถยนต์
สภาพทั่วไปของนครเซาเปาลู
– นครเซาเปาลูมีขนาดประมาณ 7,900ตร.กม. จำนวนประชากรประมาณ 19ล้านคน ในตัวเมืองแบ่งเป็นเขตย่อย 31 เขต เป็นมหานครที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 8 ของโลก เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ในบราซิล และมีขนาดใหญ่และจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสองในภูมิภาคลาตินอเมริกา รองจาก กรุงเม็กซิโก เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจของภูมิภาคลาตินอเมริกา การคมนาคมสะดวก มีบริการรถไฟใต้ดินทั่วถึง การเดินทางโดยรถยนต์ควรเผื่อเวลาให้มากเนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ด้วยขนาดของเมือง ปัญหาการจราจร และการกระจุกตัวของผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งในบราซิล ทำให้มีบริการแท็กซี่ด้วยเฮลิคอปเตอร์มากที่สุดในโลก
สภาพทั่วไปของนครรีโอเดจาเนโร
– นครรีโอฯ เป็นเมืองชายทะเลที่มีทัศนียภาพสวยงาม เนื่องจากอยู่ติดกับภูเขา และมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างมาก มีพื้นที่เฉพาะในตัวเมืองมีขนาดประมาณ 1,200ตร.กม. (เล็กกว่ากรุงเทพฯ เล็กน้อย) จำนวนประชาการทางการ 6 ล้านคนนครรีโอฯ แบ่งเป็นโซนเหนือ โซนตะวันตก โซน Centro และโซนใต้ โซน Centro เป็นย่านการค้าและธุรกิจ ส่วนโซนใต้ (Zona Sul) เป็นโซนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นย่านชาดหาดชื่อดังของบราซิลอย่าง Copacabana และ Ipanemaเป็นที่ตั้งของโรงแรมส่วนใหญ่ รวมถึงที่พักของคณะผู้แทนไทย ทุกโซนสามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกทั้งโดยรถยนต์ รถประจำทาง และรถไฟใต้ดิน

 

การเดินทางเข้าประเทศ
ผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเกิน 6 เดือน และต้องฉีดยาป้องกันไข้เหลือง เนื่องจากประเทศบราซิลยังเป็นเขตระบาดของไข้เหลืองและสายการบินต้นทางอาจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องหากไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองไปแสดง หรืออาจถูกปรับเมื่อเดินทางถึงบราซิล ทั้งนี้ ควรสอบถามจาก สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย สายการบินที่ใช้เดินทางและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยก่อนเดินทางประเทศไทยและประเทศบราซิลมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ระหว่างกัน บุคคลสัญชาติไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศบราซิลเพื่อการท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราและจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศบราซิลได้ไม่เกิน 90 วัน
คนไทยที่จะเดินทางเข้าไปยังประเทศบราซิลระยะยาวเพื่อศึกษาหรือทำงานต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ที่กรุงเทพ ฯ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับสนามบิน
– ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าบราซิลต้องผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรที่เมืองแรกที่เดินทางถึงบราซิลนครเซาเปาลูและนครรีโอเดจาเนโรเป็นสองเมืองหลักที่สายการบินระหว่างประเทศจะลง จอดเป็นเมืองแรก อีกนัยหนึ่ง ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าบราซิลทุกคนจะต้องนำกระเป๋าออกไปผ่านพิธีการศุลกากร รวมทั้งผู้ที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองอื่น ๆ ในบราซิล ถึงแม้ว่าสายการบินจะให้ข้อมูลว่า ผู้โดยสารสามารถรับกระเป๋าและผ่านพิธีการศุลกากรที่เมืองปลายทางเลยก็ตาม
– ที่สนามบินต่าง ๆ มักจะไม่มีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และใช้เวลามากในกระบวนการตรวจ คนเข้าเมือง รอสัมภาระ และผู้โดยสารที่ต่อเครื่องบิน มักจะต้อง check-in กับสายการบินอีกครั้งดังนั้น หากจำเป็นต้องเดินทางต่อโดยเครื่องบินควรเผื่อเวลาในการต่อเครื่องบินไว้ไม่ต่ำกว่า 2 – 3ชั่วโมง
– เที่ยวบินในประเทศของบราซิลมักเปลี่ยนประตูขึ้นเครื่อง (gate) บ่อยครั้งโดยไม่ประกาศให้ทราบ หรือประกาศเป็นภาษาโปรตุเกส ผู้โดยสารควรตรวจสอบหมายเลขประตูขึ้นเครื่องเป็นระยะระหว่างที่นั่งรอเวลาเครื่องขึ้นจากจอภาพและสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่อง
การแต่งกายประชาชนชาวบราซิลนิยมแต่งกายลำลอง เว้นสถานที่ราชการและในสำนักงานธุรกิจผู้ชายจะสวมสูทเป็นส่วนใหญ่ สำหรับสตรีจะสวมสูทกระโปรงหรือกางเกง